شهرداران از ابتدا تا حال

ردیفنام ونام خانوادگیتحصیلات تاریخ تولدشماره و تاریخ حکم /مصوبه شوراشهردار/سرپرستتاریخ استعفاء یا برگناریملاحظات
۱غلامرضا خازن پوردیپلم۱۳۲۸۷۴۳۸/ش -۵۹/۱۱/۲۵شهردار۶۲/۱۱/۲۵۳سال
۲ابراهیم سنگینیاندیپلم-۶۲/۱۱/۲۵شهردار۶۴/۴/۷۱سال و ۴ماه ۱۲روز
۳محمد رضا آهنگرانیدیپلم۱۳۴۰۵۵/۱۸۷۸/۱۲۸۶۹ -۶۴/۴/۸شهردار۶۶/۸/۹۲سال و ۴ماه
۴عنایت اله طیبیدیپلم۱۳۳۵۵۵/۲۳۲۴/۳۵۲۰۴ -۶۶/۸/۱۱شهردار۷۲/۵/۹۵سال و ۸ماه و ۲۸ روز
۵سید احمد لطفیدیپلم۱۳۳۹۵۵/۱۹۱۹/۵۹۲۶ -۷۲/۵/۱۳شهردار۷۶/۸/۷۴سال و۲ ماه و ۲۴روز
۶محمد صادق استرابیدیپلم۱۳۴۴۷۶/۸/۷سرپرست۷۷/۸/۷۱سال
۷محمد صادق استرابیدیپلم۱۳۴۴۱/۳۸۴۰۸ -۷۷/۹/۱۰شهردار۸۲/۲/۹۴سال و ۴ماه و ۹ روز
۸عباس قهیه ایفوق دیپلم۱۳۵۳۸۲/۲/۱۵سرپرست۸۲/۶/۱۳۳ماه و ۲۸ روز
۹محمد نعمتیفوق لیسانس۱۳۵۱۱/۲۷۶۱۹ -۸۲/۶/۱۳شهردار۸۳/۵/۳۱۱۱ماه و ۱۸ روز
۱۰عباس کمیجانیدیپلم۱۳۴۸۸۳/۵/۳۱سرپرست۸۳/۱۰/۶۴ماه و ۵ روز
۱۱علی وروانی فراهانیلیسانس۱۳۵۲۱/۴۹۳۳۳ -۸۳/۱۰/۶شهردار۸۶/۲/۹۲ سال و ۴ ماه و۳ روز
۱۲موسی چهرقانیدیپلم۱۳۴۲۱۱۵۷۵ -۸۶/۲/۱۵سرپرست۸۶/۴/۱۷۲ ماه و ۲ روز
۱۳مجتبی امیدیلیسانس۱۳۵۳۳۴۰۳۶ -۸۶/۴/۱۷شهردار۸۷/۸/۱۰۱ سال و ۳ ماه و ۲۳ روز
۱۴رضا کاظمی نژادلیسانس۱۳۵۶۷۲۶۷۱ -۸۷/۸/۱۱سرپرست۸۷/۹/۱۱یک ماه
۱۵علی میوهلیسانس۱۳۴۰۸۹/۱/۸۲۵۱۷ -۸۷/۹/۷شهردار۹۱/۹/۷۴ سال
۱۶غلامعلی کمیجانیلیسانس۱۳۴۸۷۶۸۶۷ -۹۱/۹/۷شهردار۹۲/۶/۲۰۹ماه و ۱۳ روز
۱۷مهدی قابضیفوق لیسانس۱۳۶۴۹۲/۶/۲۱سرپرست۹۲/۱۱/۳۴ ماه و ۱۲ روز
۱۸محمدرضا سلطانی نژادلیسانس۱۳۶۳۸۷۳۸۲- ۹۲/۱۱/۳شهردار۹۶/۵/۵۳ سال و ۶ماه
۱۹رضا کاظمی نژاد لیسانس۱۳۵۶۱۳۹۶/۵/۶-۱۴۴سرپرست دوره چهارم ۹۶/۶/۲۲۶ روز
۲۰رضا کاظمی نژاد لیسانس۱۳۵۶مصوبه۱-۱۳۹۶/۶/۲سرپرست دوره پنجم ۹۶/۷/۲۵۱ ماه و ۲۲ روز
۲۱محمود مرادی لیسانس۱۳۵۲۹۶/۷/۲۶شهردار۹۸/۴/۱۵۱ سال و ۸ ماه
۲۲مصطفی کمیجانی لیسانس۱۳۶۲۹۸/۴/۱۶-۸۴۸سرپرست۹۸/۶/۱۰۱ ماه و ۲۴ روز
۲۳مهدی امینی لیسانس۱۳۶۳۹۸/۶/۱۱-۹۰۴سرپرست۹۸/۱۱/۱۹۵ ماه و ۱۰ روز
۲۴محسن کرباسی لیسانس ۱۳۶۳۱۳۹۸/۱۱/۱۹-۲۶۱۲۷۸شهردار ۹۸/۱۱/۲۰۱سال و۵ماه و ۲۳ روز
۲۵رضا کاظمی نژادفوق لیسانس۱۳۵۶سرپرست دوره ششم۱۴۰۰/۵/۱۴۱ ماه ۸ روز
۲۶مهدی امینی لیسانس۱۳۶۳سرپرست دوره ششم۱۴۰۰/۶/۲۳۱۰ ماه و ۵روز
۲۷مهدی کرمیفوق لیسانس ۱۳۶۵شهردار۱۴۰۱/۴/۲۸-