شهرداران از ابتدا تا حال

شهرداران

ردیف

نام ونام خانوادگی

تاریخ تولد

مدرک تحصیلی (درزمان مسئولیت)

تاریخ شروع

تاریخ پایان

مدت

روز/ماه/سال

سمت

۱

غلامرضا خازن پور

۱۳۲۸

دیپلم

۵۹/۱۱/۲۵

۶۲/۱۱/۲۵

۳ سال

شهردار

۲

ابراهیم سنگینیان

دیپلم

۶۲/۱۱/۲۵

۶۴/۴/۷

۱/۴/۱۲

شهردار

۳

محمد رضا آهنگرانی

۱۳۴۰

دیپلم

۶۴/۴/۸

۶۶/۸/۹

۲/۴/۱

شهردار

۴

عنایت اله طیبی

۱۳۳۵

دیپلم

۶۶/۸/۱۱

۷۲/۵/۹

۵/۸/۲

شهردار

۵

سید احمد لطفی

۱۳۳۹

دیپلم

۷۲/۵/۱۳

۷۶/۸/۷

۴/۲/۲۴

شهردار

۶

محمد صادق استرابی

۱۳۴۴

دیپلم

۷۶/۸/۶

۷۷/۸/۷

۱/۱/۳

سرپرست

۷

محمد صادق استرابی

۱۳۴۴

دیپلم

۷۷/۹/۱۰

۸۲/۲/۹

۴/۴/۲۹

شهردار

۸

عباس قهیه ای

۱۳۵۳

فوق دیپلم

۸۲/۲/۱۵

۸۲/۶/۱۳

۰/۳/۲۸

سرپرست

۹

محمد نعمتی

۱۳۵۱

فوق لیسانس

۸۲/۶/۱۳

۸۳/۵/۳۱

۰/۱۱/۱۷

شهردار

۱۰

عباس کمیجانی

۱۳۴۸

دیپلم

۸۳/۵/۳۱

۸۳/۱۰/۶

۰/۴/۹

سرپرست

۱۱

علی وروانی فراهانی

۱۳۵۲

لیسانس

۸۳/۱۰/۶

۸۶/۲/۹

۲/۴/۳

شهردار

۱۲

موسی چهرقانی

۱۳۴۲

دیپلم

۸۶/۲/۱۵

۸۶/۴/۱۷

۰/۲/۲

سرپرست

۱۳

مجتبی امیدی

۱۳۵۳

لیسانس

۸۶/۴/۱۷

۸۷/۸/۱۰

۱/۳/۲۳

شهردار

۱۴

رضا کاظمی نژاد

۱۳۵۶

لیسانس

۸۷/۸/۱۱

۸۷/۹/۱۱

۱ماه

سرپرست

۱۵

علی میوه

۱۳۴۰

لیسانس

۸۷/۹/۷

۹۱/۹/۷ ۴ سال

شهردار

۱۶ غلامعلی کمیجانی ۱۳۴۸ لیسانس ۹۱/۹/۷ ۹۲/۶/۱۹ ۱۰ ماه شهردار
۱۷ مهدی قابضی ۱۳۶۴ فوق لیسانس ۹۲/۶/۲۰ ۹۲/۱۱/۲ ۴/۵ ماه سرپرست
۱۸ محمدرضا سلطانی نژاد ۱۳۶۳ دو مدرک لیسانس ۹۲/۱۱/۳ شهردار
۱۹ رضا کاظمی نژاد ۱۳۵۶ لیسانس سرپرست 
۲۰ محمود  مرادی ۱۳۵۱ فوق لیسانس ۹۶/۷/۲۶ شهردار