پست و دفتر خدمات مشترکین

دفاتر خدمات مشترکین و پستآدرسشماره تماسپیش شماره
پستخیابان معلم۳۵۴۵۲۳۰۰۰۸۶
پست بانک درخشانخیابان معلم۳۵۴۵۴۵۴۵۰۸۶
پست بانک کوخائیخیابان امام ۰۸۶