وظایف شوراها

وظایف شورا
ماده ۷۱ : وظایف شورای اسلامی شهر به شرح زیر است :
۱- انتخاب شهردار برای مدت ۴ سال
تبصره ۱- شورای اسلامی شهر موظف است بلا فاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید
تبصره ۲ ( اصلاحی ۲۷/۱۰/۸۲ ) – شهردار نمی تواند همزمان عضو هیچیک از شوراهای اسلامی شهر و روستای کشور باشد .
تبصره ۳ ( اصلاحی ۴/۸/۸۲ ) – نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می گیرد شورای شهر بر اساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در آیین نامه مصوب این قانون شهردار مورد نظر خود را انتخاب می کنند وزیر کشور و استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف مدت ده روز صادر نماند .
در صورتی که وزیر کشور یا استاندار ، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس می نماید در صورت اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار موضوع توسط شورای شهر به هیات حل اختلاف ذیربط ارجاع خواهد داد .
هیات مذکور ظرف پانزده روز مکلف به تصمیم گیری بوده و تصمیم آن هیات برای طرفین ( وزارت کشور و شورای اسلامی شهر ) لازم الاجرا می باشد چنانچه در مدت مقرر ، هیات حل اختلاف نظر خود را اعلام ننماید نظر شورای شهر متبع خواهد بود و شهردار می تواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجرا نماید .
تبصره ۴- دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می پذیرد
الف- استعفای کتبی با تصویب شورا
ب- برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی
ج- تعلیق طبق مقررات قانونی
د- فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر
۲- بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارسایی های اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی ، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح ها و پیشنهادها اصلاحی و راه حل های کاربردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط.
۳- نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان های خدماتی در صورتی که این نظارت منحل جریان عادی این امور نگردد .
۴- همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمانهای مملکتی در زمینه های مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان .
۵- برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذیربط
۶ ( اصلاحی ۲۷/۸/۸۶ ) – تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز گردشگری و تفریحی ، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاههای ذیربط
۷- اقدام در خصوص تشکیل انجمنها و نهادهای اجتماعی ، امدادی ، ارشادی و تاسیس تعاونی های تولید و توزیع و مصرف و نیز انجام آمارگیری ، تحقیقات محل و توزیع ارزاق عموم با رعایت مقررات مربوطه
۸- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی های نقدی ، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه ای که منحل جریان عادی امور شهرداری نباشد
۹- تصویب آیین نا مه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور ۱۰- تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یک بار توسط شهرداری تهیه می شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه ای از آن به وزارت کشور
۱۱- همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرح های هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تایید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی
۱۲- تصویب بودجه ، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکت ها وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداری ها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر
تبصره – کلیه درآمدهای شهرداری به حساب هایی که با تایید شورای شهر در بانک ها افتتاح می شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد .
۱۳- تصویب وام های پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ مدت و میزان کارمزد
۱۴- تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید ، فروش ، مقاطعه ، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری
تبصره – به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری ، شورا می تواند اختیار و تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید .
۱۵- تصویب اساسنامه موسسات و شرکت های وابسته به شهرداری با تایید و موافقت وزارت کشور
۱۶- تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود .
۱۷- نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری
۱۸- نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر
۱۹- نظارت برامور تماشاخانه ها ، سینماها و دیگر اماکن عمومی که توسط بخش خصوصی تعاونی و یا دولتی اداره می شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب نظافت و بهداشت این قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند آن
۲۰- تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیر محصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر
۲۱- نظارت بر ایجاد گورستان ، غسالخانه و تهیه وسایل حمل امورات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر
۲۲- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تاسیسات شهری
۲۳- نظارت بر اجرای طرح ها مربوط به ایجاد و توسعه معابر ، خیابانها ، میادین و فضاهای سبز و تاسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه
۲۴ ( اصلاحی ۲۷/۸/۸۶ ) – تصویب نامگذاری معابر ، میادین ، خیابان ها ، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها با رعات مقررات مربوطه
۲۵- تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و با الصاق هر نوع نوشته و اگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم
۲۶ ( اصلاحی ۲۷/۸/۸۶ ) – تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها با رعایت مقررات مربوط
۲۷ ( اصلاحی ۲۷/۸/۸۶ ) – تصویب نرخ کرایه و سایط نقلیه درون شهری
۲۸- وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدان های عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه
۲۹ ( اصلاحی ۲۷/۸/۸۶ ) – وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای ذیربط برای دایر کردن نمایشگاه ها کشاورزی ، هنری ، بازرگانی و غیره با رعایت مقررات قانونی مربوط
۳۰ ( الحاقی ۶/۷/۸۲ ) – نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمان ها ، موسسات ، شرکت های وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه ، دارائی ها ، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری ، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیریهای لازم بر اساس مقررات قانونی
تبصره ۱ ( اصلاحی ۲۷/۸/۸۶ ) – کلیه پرداخت های شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می آید که این اسناد باید به امضای شهردار و ذی حساب یا قائم مقام آنان که مورد تائید شورای شهر باشند برسد .
تبصره ۲ ( الحاقی ۲۷/۸/۸۶ ) – شورای شهر موظف است یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرسی رسمی را جهت بررسی و هرگونه اقدام قانونی با وزارت کشور ارسال نماید .
۳۱( الحاقی ۶/۷/۸۲ ) – شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نماید و نسخه ای از آن را جهت بررسی به شورای شهرستان و استان ارسال کند .
۳۲ ( الحاقی ۶/۷/۸۲ ) – واحدهای شهرستانی کلیه سازمان ها و موسسات دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را به عهده دارند موظفند برنامه سالانه خود در خصوص خدمات شهری که در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه نمایند .
۳۳ ( الحاقی ۶/۷/۸۲ ) – همکاری با شورای تامین شهرستان در حدود قوانین و مقررات
۳۴ ( الحاقی ۶/۷/۸۲ ) – بررسی و تائید طرح های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذیربط قانونی جهت تصویب نهائی
تبصره ۱- به موجب قانون اصلاحی ۲۷/۸/۸۶ حذف شد
تبصره ۲- به موجب قانون اصلاحی ۲۷/۸/۸۶ حذف شد
ماده ۷۲- شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات دولت خواهد رسید .
ماده ۷۳- چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رئیس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر ، موضوع به صورت سئوال مطرح می شود که در این صورت رئیس شورا سئوال را کتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداکثر ظرف ده روز پس از ابلاغ شهردار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق العاده شورا و پاسخ به سئوال می باشد .
چنانچه شهردار از حضور استنکاف ورزیده یا پاسخ وی قانع کننده تشخیص داده نشود طی جلسه دیگری موضوع مجدداً به صورت استیضاح که حداقل به امضای یک سوم اعضای شورا رسیده باشد ارائه می شود فاصله بین ابلاغ تا تشکیل جلسه که از طرف رئیس شورا تعیین خواهد شد حداکثر ده روز خواهد بود شورا پس از طرح سئوال یا سئوالات و جواب شهردار رای موافق یا مخالف خواهد داد . در صورتی که شورا با اکثریت دو سوم کل اعضا رای مخالف دهد شهردار از کار برکنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب خواهد شد .
تبصره – در فاصله بین صدور رای عدم اعتماد و برکناری شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدیدی که نباید بیش از سه ماه به طول انجامد یکی از کارکنان شهرداری با انتخاب شورای شهر عهده دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود .
ماده ۷۴ ( اصلاحی ۶/۷/۸۲ ) – این ماده و تباصر آن به موجب قانون اصلاحی ۲۷/۸/۸۶ اصلاح و بعنوان ماده ۸۲ مکرر ۳ به فصل چهارم ( ترتیب رسیدگی به تخلفات ) منتقل گردید .
ماده ۷۵ ( اصلاحی ۶/۷/۸۲ ) – این ماده به موجب قانون اصلاحی ۲۷/۸/۸۶ به عنوان بند ۹ به ماده ۷۸ مکرر ۲ منتقل گردید .
ماده ۷۶ ( اصلاحی ۶/۷/۸۲ ) – شورای شهر و شهرداری و شرکت ها و سازمان های وابسته موظفند به نحو مقتضی و در صورت امکان با راه اندازی پایگاه رایانه ای ، زمینه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات ، تصمیمات ، عملکرد ، بودجه ، هزینه و درآمد خود فراهم نمایند .
ماده ۷۷ ( اصلاحی ۲۷/۸/۸۶ ) – شوری اسلامی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور ایمن بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه مصوب هیات وزیران اقدام نماید .
تبصره ( اصلاحی ۲۷/۸/۸۶) – عوارض یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است وزیر کشور می تواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آئین نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو اقدام نماید .