وظایف شهرداری

وظایف شهرداری

اهم وظایف مصوب فعلی شهرداریها به شرح ذیل است :

ایجاد توسعه، تنظیف، نگهداری و اصلاح معابر و مجاری آب و فاضلاب

پیشنهاد اصلاحات شهری، صدور پروانه ایجاد و اصلاح کلیه ساختمانهای شهر

مراقبت و تشریک مساعی در امور بهداشت اهالی(برای جلوگیری از امراض همگانی و دفع حیوانات مضر(

تأسیس مؤسسات فرهنگی، بهداشتی و تعاونی و مساعدت مالی به انجمن های تربیت بدنی و خانه ومدرسه

تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به شورای شهر و مراقبت در امور اصناف،صدور پروانه کسب

اصناف،تعطیلی اماکن بی پروانه و جلوگیری از ایجاد،تأسیس و ادامه کار مشاغل و اماکن غیر بهداشتی یا مزاحم

اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ شهر ازخطر سیل و حریق، احداث ابنیه عمومی مورد نیاز شهر(مانند کشتارگاهها،میدانها، باغ کودکان، ورزشگاه ، غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات)

اتخاذ تدابیرلازم برای ساخت خانه های ارزان برای اشخاص بی بضاعت و تشریک مساعی با مراکز مسئول حفظ ابنیه عمومی، آثار باستانی، مساجد و غیره

تهیه و تعیین میادین عمومی فروشارزاق و اتخاذ تدابیر برای فراوانی، مرغوبیت و حسن اداره فروش گوشت و نان شهر وتردد و توقف وسایل نقلیه

پیشنهاد برقراری یا لغو عوارض شهر، تغییر نوع ومیزان عوارض، برآورد و تنظیم بودجه و متمم اصلاحیه و تفریغ آن و پیشنهاد و اجرای برنامه های عمرانی (با تصویب شورا(

انجام دیگر امور مصوب شورای شهر