واحد های شهرداری

نام واحد مسئول مربوطه شماره تلفن مستقیم
  شهردار مهندس محمود مرادی ۳۵۴۵۲۲۷۴-۰۸۶
واحد حراست آقای رضا کاظمی نژاد ۳۵۴۵۲۲۷۴-۰۸۶
واحد مالی آقای جواد کوخائی ۳۵۴۵۳۶۹۲-۰۸۶
واحد دفتر فنی آقای علی آقامحمدی ۳۵۴۵۴۸۶۲-۰۸۶
واحد عمران آقای مهدی قابضی ۳۵۴۵۵۵۲۱-۰۸۶
واحد کارپردازی آقای مصطفی کمیجانی ۳۵۴۵۵۴۲۲-۰۸۶
واحد انبار آقای امیرآسا دائمی ۳۵۴۵۲۲۷۴-۰۸۶
واحد دبیرخانه خانم زهرا عیسی آبادی ۳۵۴۵۲۲۷۴-۰۸۶
واحد امور اداری خانم زهرا کمیجانی ۳۵۴۵۳۶۹۲-۰۸۶
واحد درآمد آقای جعفر اسفندانی ۳۵۴۵۵۴۲۲-۰۸۶
واحد خدمات شهری آقای علیرضا کمیجانی ۳۵۴۵۲۲۷۴-۰۸۶
واحد روابط عمومی خانم زهرا عیسی آبادی ۳۵۴۵۲۲۷۴-۰۸۶
واحد فضای سبز آقای ابوالقاسم روهنده
واحد آتش نشانی آقای  جعفر فتح آبادی ۱۲۵
واحد آتش نشانی آقای محمود کمیجانی ۱۲۵
 

مسئول واحد حقوقی 

آقای مهدی امینی ۳۵۴۵۵۴۲۲-۰۸۶