واحدهای شهرداری

نام واحد مسئول مربوطه شماره تلفن مستقیم
  شهردار محسن کرباسی  ۳۵۴۵۲۲۷۴-۰۸۶
واحد حراست آقای رضا کاظمی نژاد ۳۵۴۵۲۲۷۴-۰۸۶
واحد مالیآقای  آقای مصطفی کمیجانی  ۳۵۴۵۳۶۹۲-۰۸۶
واحد دفتر فنی آقای علی آقامحمدی ۳۵۴۵۴۸۶۲-۰۸۶
واحد عمران آقای علی آقامحمدی  ۳۵۴۵۵۵۲۱-۰۸۶
واحد کارپردازی آقای  جعفر اسفندانی ۳۵۴۵۵۴۲۲-۰۸۶
واحد انبار آقای جعفر عیسی آبادی ۳۵۴۵۲۲۷۴-۰۸۶
واحد دبیرخانه خانم زهرا عیسی آبادی

۳۵۴۵۲۲۷۴-۰۸۶
واحد امور اداری  آقای رضا کاظمی نژاد ۳۵۴۵۳۶۹۲-۰۸۶
واحد درآمد خانم اشرف حسن خانی ۳۵۴۵۵۴۲۲-۰۸۶
واحد خدمات شهری آقای یداله خازن پور  ۳۵۴۵۲۲۷۴-۰۸۶
واحد روابط عمومی خانم زهرا  کمیجانی ۳۵۴۵۲۲۷۴-۰۸۶
واحد فضای سبز آقای احمد سهائی
واحد آتش نشانی آقای  جعفر فتح آبادی ۱۲۵
واحد آتش نشانی آقای محمود کمیجانی ۱۲۵
 

 

 

مسئول واحد حقوقی 

آقای مهدی امینی ۳۵۴۵۵۴۲۲-۰۸۶