واحدهای شهرداری

نام واحد مسئول مربوطه شماره تلفن مستقیم
  شهردار مهدی امینی  ۳۵۴۵۲۲۷۴-۰۸۶
واحد حراست آقای رضا کاظمی نژاد ۳۵۴۵۲۲۷۴-۰۸۶
واحد مالی خانم زهرا کمیجانی ۳۵۴۵۳۶۹۲-۰۸۶
واحد دفتر فنی آقای علی آقامحمدی ۳۵۴۵۴۸۶۲-۰۸۶
واحد عمران آقای مهدی قابضی ۳۵۴۵۵۵۲۱-۰۸۶
واحد کارپردازی آقای  جعفر اسفندانی ۳۵۴۵۵۴۲۲-۰۸۶
واحد انبار آقای امیرآسا دائمی ۳۵۴۵۲۲۷۴-۰۸۶
واحد دبیرخانه آقای مصطفی کمیجانی ۳۵۴۵۲۲۷۴-۰۸۶
واحد امور اداری خانم زهرا کمیجانی ۳۵۴۵۳۶۹۲-۰۸۶
واحد درآمد خانم اشرف حسن خانی ۳۵۴۵۵۴۲۲-۰۸۶
واحد خدمات شهری آقای علیرضا کمیجانی ۳۵۴۵۲۲۷۴-۰۸۶
واحد روابط عمومی خانم زهرا عیسی آبادی ۳۵۴۵۲۲۷۴-۰۸۶
واحد فضای سبز آقای ابوالقاسم روهنده
واحد آتش نشانی آقای  جعفر فتح آبادی ۱۲۵
واحد آتش نشانی آقای محمود کمیجانی ۱۲۵
 

 

مسئول واحد حقوقی 

آقای مهدی امینی ۳۵۴۵۵۴۲۲-۰۸۶