واحدهای شهرداری

نام واحد مسئول مربوطه شماره تلفن مستقیم
  شهردار مهدی کرمی  ۳۵۴۵۲۲۷۴-۰۸۶
واحد حراست آقای رضا کاظمی نژاد ۳۵۴۵۲۲۷۴-۰۸۶
واحد مالی  خانم زهرا کمیجانی  ۳۵۴۵۳۶۹۲-۰۸۶
واحد دفتر فنی آقای سعید کمیجانی ۳۵۴۵۴۸۶۲-۰۸۶
واحد عمران آقای سعید کمیجانی ۳۵۴۵۵۵۲۱-۰۸۶
واحد کارپردازی آقای  جعفر اسفندانی ۳۵۴۵۵۴۲۲-۰۸۶
واحد انبار آقای علیرضا کمیجانی ۳۵۴۵۲۲۷۴-۰۸۶
واحد IT خانم زهرا عیسی آبادی ۳۵۴۵۲۲۷۴-۰۸۶
واحد امور اداری  آقای رضا کاظمی نژاد ۳۵۴۵۳۶۹۲-۰۸۶
واحد درآمد خانم اشرف حسن خانی ۳۵۴۵۵۴۲۲-۰۸۶
واحد خدمات شهری آقای حسین کارگر ۳۵۴۵۲۲۷۴-۰۸۶
واحد روابط عمومی آقای مجتبی الفی  ۳۵۴۵۲۲۷۴-۰۸۶
واحد فضای سبز آقای رضا صمدی
واحد آتش نشانی آقای  مهدی بهادری  ۱۲۵
واحد دبیرخانه  آقای محمد سلطانی  ۳۵۴۵۲۲۷۴-۰۸۶

مسئول واحد حقوقی 

آقای مهدی امینی ۳۵۴۵۵۴۲۲-۰۸۶