منشوراخلاقی کارکنان شهرداری

منشور اخلاقی

ما مسئولین و کارکنان شهرداری کمیجان قصد داریم با رعایت موارد ذیل اخلاق حرفه ای را در فعالیت خود رعایت نماییم

۱-آرمان ما پدید آوردن سازمانی ا ست که در آن بین آنچه گفته می شود و آنچه عمل می شود فاصله ای نباشد .

۲-هدف ما خدمت به مردم باکیفیت بالا و بهترین روشها است.

۳- توجه مردم و مراجعان به عملکرد سازمان بسیار مقتنم  است و شایستگی آن رادارند که بهترین رفتار را با ایشان داشته باشیم .

۴- ظاهر آراسته موجب افزایش عزت نفس و احترام و نشاط در همکاران و مراجعان می شود .

۵- ما برای افزایش کارایی ، ارتقاء بهره وری و جلب رضایت ارباب رجوع از طریق آموزش ، خلاقیت و خودباوری آگاهانه خواهیم کوشید .

۶- سعی می کنیم از مراجعان با گشاده رویی استقبال نموده و رضایت آنان را موجب افزایش انگیزه در کار بدانیم .

۷- برای وقت خود و مراجعان ارزش قائلیم واز تأخیر درامور پرهیز نمائیم .

۸- بر این تأکید داریم که ارتباطات شفاف و قابل فهم بین مردم و سازمان برقرار شود و ارتقاء یابد .

۹- رعایت عدالت در ارائه خدمات به مردم را اساس ومبنای کار خود قرار داده و از گرایش به منافع و علایق شخصی و یا جمعی پرهیز می نماییم .

۱۰-قانونمندی و قانون مداری یک شعار نیست ، ما در عمل به آن پایبندیم و رعایت آن را موجب جلب خشنودی مردم ومراجعان می دانیم .

۱۱-کار را وسیله خدمت به مردم و تعالی فردی و سازمانی می دانیم و سلامت و صداقت درآن را به عنوان یک اصل می پذیریم .

۱۲- به کار در سازمان افتخار می کنیم و تلاش داریم بین زندگی شغلی و خانوادگی تعادل و توازن برقرار سازیم .

۱۳- پیشرفت امری است دائمی ، هیچگاه خود را بهترین نمی دانیم و چنین نگرشی را مانع بهبود مستمر فردی و سازمانی می دانیم .

۱۴-سعی داریم از امکانات سازمان در جهت تحقق اهداف پیش بینی شده به نحو مناسب و مطلوب بهره بردای نماییم و از اسراف و مصرف بیهوده بپرهیزیم .

۱۵- ما نظم وانضباط اجتماعی ، وجدان کاری را در محیط کار حاکم نموده و این امر را عامل اساسی در افزایش بهره وری تلقی  می نماییم .