مراکز اوژانس و فوریت پزشکی

 آدرسشماره تماس
مراکز اوژانس محله انار -خیابان شهید بهشتی۱۱۵