صدور پاسخ استعلام

صدور پاسخ استعلام

« صدور پاسخ استعلام «
تعریف فرآیند
صدور پاسخ استعلام هایی که توسط بانک ها ،دفترخانه های اسناد رسمی،اداره ثبت و سایر ادارات از شهرداری در خصوص املاک اشخاص به عمل می آید.
مدارک مورد نیاز جهت انجام فرآیند
۱-   نامه استعلام از اداره یا ارگان استعلام کننده
۲- اصل شناسنامه مالک یا خریدار یا وکیل قانونی
۳-تقاضانامه
*** پاسخ استعلام از لحاظ شهرداری  حدأکثر تا شش ماه  دارای اعتبار می باشند .
مراحل انجام فرآیند « صدور پاسخ استعلام»
ردیف
شرح فعالیت 
محل مراجعه
۱
ارائه تقاضای پاسخ استعلام همراه با ارائه استعلام از دفتر خانه ،بانک و … و اصل شناسنامه با حضورمالک یا خریدار یا وکیل رسمی
واحدساختمانی
۲
اخذ یا تشکیل پرونده
بایگانی
۳
تهیه فرم گزارش گردش پرونده
کارشناس ساختمانی
۴
بازدید از ملک، انجام مراحل توسعه معابر
کارشناس فنی
۵
بررسی پرونده و اظهار نظر
کارشناس شهرسازی
۶
صدور گواهی عدم خلاف و پایانکار (در صورت عدم اخذ این گواهی توسط مالک)
واحد ساختمانی
۷
صدور پاسخ استعلام و تایید مسئولین مربوطه
واحد ساختمانی
۸
انجام عملیات ثبت و شماره گذاری و تحویل مجوز به متقاضی
دبیرخانه