صدور مجوز ساخت طبقه دوم

ضافه اشکوب

« صدور مجوز ساخت طبقه دوم(اضافه اشکوب)  «
تعریف فرآیند
به مجوزی اطلاق می شود که جهت احداث طبقه دوم ساختمان های معمولی یک طبقه صادر می گردد.
مدارک مورد نیاز جهت انجام فرآیند
۱-سند مالکیت
۲- اصل و فتوکپی شناسنامه مالک یا وکیل قانونی وی
۳-تقاضانامه
مراحل انجام فرآیند « صدور مجوز ساخت طبقه دوم  (اضافه اشکوب)»
ردیف
شرح فعالیت 
محل مراجعه
۱
ارائه تقاضای صدور مجوز ساخت طبقه دوم به همراه ارائه سند مالکیت  
واحد ساختمانی
۲
اخذ یا تشکیل پرونده   و معرفی به سازمان نظام مهندسی جهت اخذ تأییدیه استحکتم بنا
بایگانی
۳
درج خلاصه پرونده در فرم بازدید فنی
کارشناس مربوطه
۴
انجام عملیات کارشناسی از محل وثبت بررسی ها در فرم بازدید فنی ( بررسی مساحت ،حدود اربعه، عرض کوچه ،پیشروی ساختمانهای مجاور،ترسیم کروکی،وضعیت فعلی ملک ،معابر)
واحد ساختمانی
۵
اظهار نظر کارشناس
کارشناس ساختمانی
۷
ارائه فرم مهندس ناظر به مالک و تکمیل فرم توسط مهندس ناظر و تایید آن توسط دفتر نظام مهندسی
واحد ساختمانی
۸
بررسی و اصلاح نقشه ها
واحد ساختمانی
۹
استعلام از اداره برق و اخذ پاسخ آن (در صورتی که بالکن سمت گذر وجود داشته باشد)
اداره برق
۱۰
محاسبه و ثبت عوارض ساختمانی و نوسازی
واحد ساختمانی
۱۱
پرداخت عوارض متعلقه
بانک
۱۲
تنظیم فرم بیمه و دریافت رسید پرداخت حق بیمه
تامین اجتماعی
۱۳
تنظیم پیش نویس مجوز طبقه دوم  و تایید آن
واحد ساختمانی
۱۴
انجام عملیات ثبت و شماره گذاری در دبیرخانه و تحویل مجوز به متقاضی
واحد دبیرخانه