صدور مجوز دیوارکشی

صدور مجوز دیوار گذاری

«صدور مجوز دیوار گذاری دور زمین«
تعریف فرآیند
صدور مجوز دیوارگذاری در بر اصلاحی( پس از انجام عقب نشینی احتمالی)
مدارک مورد نیاز جهت انجام فرآیند
۱-   اسناد مالکیت، قولنامه یا نامه زمین شهری
۲- اجاره نامه معتبر اوقاف در صورت وقفی بودن زمین
۳-اصل شناسنامه مالک، مالکین یا وکیل قانونی
۴-تقاضانامه
مراحل انجام فرآیند « صدور مجوز دیوارگذاری دور زمین»
ردیف
محل مراجعه
شرح فعالیت
۱
واحدساختمانی
ارائه تقاضای صدور مجوز دیوارگذاری به همراه ارائه سند مالکیت،یا گواهی از اداره ثبت اسناد  یا نامه از سازمان زمین شهری
۲
بایگانی ساختمانی
اخذ یا تشکیل پرونده
۳
کارشناس ساختمانی
درج خلاصه پرونده در فرم بازدید فنی
۴
کارشناس ساختمانی
انجام عملیات کارشناسی از محل و ثبت بررسی ها در فرم بازدید فنی( بررسی، مساحت حدود اربعه، عرض کوچه ،پیشروی مجاورین و …)
۵
کارشناس  فنی
انجام بررسی های شهرسازی و اظهار نظر شهرساز
۶
واحد درآمد
محاسبه و ثبت عوارض ساختمانی
۷
واحد نوسازی
محاسبه و ثبت عوارض نوسازی
۸
واحد خدمات شهری
اظهار نظر کارشناس خدمات شهری
۹
بانک
پرداخت عوارض متعلقه
۱۰
واحد ساختمانی
تنظیم واخذ مجوز مربوطه
۱۱
 شهردار
تایید مجوز دیوارگذاری دور زمین
۱۲
دبیرخانه
انجام عملیات ثبت و شماره گذاری در دبیرخانه و تحویل مجوز به متقاضی