صدور مجوز تمدید پروانه

صدور مجوز تمدید پروانه

«صدور مجوز تمدید پروانه ساختمان های معمولی  «
تعریف فرآیند
مالکین زمین های که دارای پروانه ساختمانی می باشند (اعم از مسکونی یا تجاری)ملزم به احداث بنا در مدت مقرر قانونی مندرج در پروانه می باشند و چنانچه نسبت به این امر اقدام ننمایند.می بایست جهت ادامه کار به شهرداری مراجعه کرده و نسبت به تمدید پروانه اقدم نمایند.
مدارک مورد نیاز جهت انجام فرآیند
۱-سند مالکیت
۲- اصل و فتوکپی شناسنامه مالک یا وکیل قانونی وی
۳-قبض پرداخت هزینه کارشناسی
۴-پروانه ساختمانی اخذ شده
۵- تقاضانامه
مراحل انجام فرآیند « صدور مجوز تمدید پروانه ساختمان های معمولی  »
ردیف
شرح فعالیت 
محل مراجعه
۱
ارائه تقاضای صدور مجوز تمدید پروانه ساختمان به همراه ارائه پروانه ساختمان
واحد ساختمانی
۲
اخذ پرونده
بایگانی
۳
درج خلاصه پرونده در فرم بازدید فنی
کارشناس مربوطه
۴
انجام عملیات کارشناسی از محل وثبت بررسی ها در فرم بازدید فنی ( بررسی مساحت ،حدود اربعه، عرض کوچه ،پیشروی ساختمانهای مجاور،ترسیم کروکی،وضعیت فعلی ملک ،معابر)
واحد ساختمانی
۵
اظهار نظر کارشناس
کارشناس فنی
۶
محاسبه وثبت عوارض ساختمانی و نوسازی
واحددرآمد و نوسازی
۷
پرداخت عوارض متعلقه
بانک
۸
ارائه فرم تمدید پروانه ساختمانی به متقاضی و تکمیل آن توسط مهندس ناظر
واحد ساختمانی
۹
تایید فرم تعهد نظارت و کارفرما و ارائه به شهرداری
نظام مهندسی
۱۰
تنظیم و تایید پیش نویس مجوز تمدید پروانه ساختمان
واحد ساختمانی
۱۱
درج پیش نویس پایانکار تاییدشده در شناسنامه ساختمانی و تایید آن
واحد ساختمانی
۱۲
انجام عملیات ثبت و شماره گذاری در دبیرخانه و تحویل مجوز به متقاضی
واحد دبیرخانه