سایر موسسات آموزشی

عنوان آدرسشماره تلفن تماس
موسسه قرآنی طنین خیابان معلم – جنب پست
سازمان مردم نهاد کانون نوآوران هوش برترروبروی درمانگاه ۳۵۴۵۴۵۰۰-۰۸۶
مرکز ترک اعتیاد بلوار شیخ عبدالنبی وفسی
مرکز آموزش فنی و حرفه ای بلوار شیخ عبدالنبی وفسی۳۵۴۵۴۰۰۵-۰۸۶