رسیدگی به تخلفات ساختمانی

رسیدگی به تخلفات ساختمانی

رسیدگی به تخلفات ساختمانی
رسیدگی به تخلفات ساختمانی«
تعریف فرآیند
رسیدگی به تخلفات ساختمانی که از طرف شهروندان گزارش شده باشد یا احداث بدون مجوز صورت گرفته باشد .
مدارک مورد نیاز جهت انجام فرآیند
۱-   شکایت نامه شهروندان یا گزارش واحد تخلفات
مراحل انجام فرآیند « صدور مجوز تغییر کاربری
ردیف
شرح فعالیت 
محل مراجعه
۱
ارائه و ثبت  شکایت یا گزارش از طرف شهروندان
واحدساختمانی
 
ارائه گزارش بازدید کارشناسی
واحد نظارت و کنترل
۲
ثبت گزارش بازدید وابلاغ به مالک
۳
بررسی شکایات،دریافت نشانی دقیق و صدور دستورات مقتضی
کارشناس تخلفات
۴
مراجعه به محل مورد نظر ،بررسی موضوع و ارائه اخطار کتبی به متخلف جهت حضور در شهرداری و رفع تخلف
کارشناس تخلفات
۵
بررسی گزارش کارشناس تخلفات و اعلام نتیجه به صورت زیر:
–         چنانچه شکایت ازمجاور باشد و دعوی شاکی حق باشد مجاور می بایست حقوق شاکی را رعایت نماید.
–         چنانچه احداث بدون مجوز باشد از ادامه کار جلوگیری شده و تصمیم مقتضی اخذ
می گردد.
کارشناس
ساختمانی و تخلفات
۶
بررسی مجدد از محل مورد تخلف و در صورت عدم رفع خلاف ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰
کارشناس ساختمانی