راهنمایی

نام مدرسه دخترانه پسرانه سال تأسیس شماره تلفن آدرس
فرزانگان *۱۳۵۳۲۲۶۹خیابان تربیت
اندیشه*۲۲۴۸بلوار آیت الله شماعی
عصمت *۲۹۴۲خیابان کشاورز
خیر محسنی* ۱۳۵۰۳۱۶۸خیابان شهید محمد حسن بهادری