داروخانه ها

داروخانه هاآدرسشماره تماس
داروخانه صحت خیابان امام – روبروی بانک کشاورزی۳۵۴۵۴۲۶۴-۰۸۶
داروخانه مرکزیخیابان امام – روبروی بانک ملی ۳۵۴۵۳۲۶۶-۰۸۶
داروخانه دامپزشکی خیابان معلم – روبروی پمپ بنزین