جایگاه های سوخت رسانی

عنوان آدرس
جایگاه سوخت بنزین (پمپ بنزین)میدان شهرداری - خیابان معلم
جایگاه سوخت گاز (Cng)خیابان شهید بهشتی محله انار - روبروی پارک شهر