تلفن های ضروری

ردیفنام اداره شماره گیری سریع تلفن
۱نیروی انتظامی ۱۱۰-
۲اورژانس۱۱۵-
۳اداره برق۱۲۱۳۵۴۵۲۲۷۰
۴آتش نشانی۱۲۵-
۵اداره گاز ۱۹۴-
۶اداره آب -۳۵۴۵۳۵۰۰
۷شماره تلفن و فکس شهرداری۳۵۴۵۲۲۷۴۳۵۴۵۲۹۴۴فکس
۸فرمانداری کمیجان-۳۵۴۵۲۳۴۸
۹راهداری کمیجان۱۴۱۳۵۴۵۲۰۰۲