تقسیمات و نقشه

شهرستان کمیجان از دو بخش با نامهای بخش مرکزی و بخش میلاجرد تشکیل یافته است و جمعا چهار دهستان به شرح زیر دارد:
دهستانهای بخش مرکزی
•    دهستان اسفندان
•    دهستان وفس

دهستانهای بخش میلاجرد
•    دهستان خسروبیک
•    دهستان میلاجرد