تالارها

تالارها و مسافرخانه هاآدرسشماره تماسپیش شماره
رستوران و تالار پذیرایی پاسارگادبلوار مصطفی خمینی ۳۵۴۵۲۹۳۰۰۸۶
تالارباغ ایرانیان کمیجان – روستای اسفندان