بیمارستان

 آدرسشماره تماس
بیمارستان محله انار -خیابان شهید بهشتی۳۵۴۵۳۵۸۰-۰۸۶