بنگاه های معاملات املاک

بنگاه های معاملات املاکآدرسشماره تماسپیش شماره
صداقتکمیجان – چهارراه مهدیه ۳۵۴۵۴۹۱۴۰۸۶
بعثتخیابان ۱۶ متری انقلاب۰۸۶
معلمبلوار شیخ عبدالنبی وفسی۹۱۸۹۶۴۷۷۳۷۰۸۶
چهرقانیبلوار شیخ عبدالنبی وفسی۹۱۸۳۶۲۷۰۶۲۰۸۶
پردیسمیدان شهرداری۳۵۴۵۵۶۴۰۰۸۶
رحیمیمیدان شهرداری۹۱۸۳۴۹۱۸۹۸۰۸۶
پارسا مهرخیابان معلم ۹۱۸۸۶۴۸۵۱۵۰۸۶
درخشانمیدان معلم ۳۵۴۵۴۰۲۰۰۸۶
ایرانیانخیابان امام ۳۵۴۵۵۶۲۸۰۸۶
پویاخیابان امام ۳۵۴۵۳۴۳۷۰۸۶
امینخیابان امام ۰۸۶
فراهانیخیابان ۱۹ بهمن ۳۵۴۵۳۸۹۷۰۸۶
نوروزیخیابان ۱۹ بهمن۳۵۴۵۵۴۰۲۰۸۶
فرهنگیانشهرک فرهنگیان ۹۱۸۹۶۲۸۸۵۴۰۸۶