بازارهای روز

عنوان آدرس
بازار روز (چهارشنبه بازار)بلوار شیخ عبدالنبی وفسی - پشت ساختمان اداره فنی و حرفه ای