اغذیه و پیتزا

اغذیه وپیتزا- ساندویجآدرسشماره تماسپیش شماره
ساندویج حسین خیابان امام – بلوار شهید حجازی۳۵۴۵۴۲۳۴۰۸۶
ساندویج کیاوشخیابان امام – نرسیده به سه راهی بانک ملی۳۵۴۵۳۰۵۲۰۸۶
ساندویجی حسین سلطانیمیدان معلم ۰۸۶
ساندویجی سیدمیدان معلم ۰۸۶