اصلاح پایان کار

«اصلاح پایانکار/ ساختمان های معمولی  «
تعریف فرآیند
پس از هر گونه تغییر مجاز در ساختمان که مازاد بر پایانکار صادر شده ایجاد شود به نحوی که بر متراژ ،تعداد طبقات یا تعداد واحدها یا کاربری تاثیر بگذارد می بایست گواهی اصلاح پایانکار اخذ گردد.
مدارک مورد نیاز جهت انجام فرآیند
۱-    ارائه اسناد مالکیت و پروانه ساختمانی
۲- تقاضانامه
۳-قبوض مربوط به پرداخت عوارض متعلقه
مراحل انجام فرآیند « اصلاح پایانکار/ ساختمان های معمولی  »
ردیف
شرح فعالیت 
محل مراجعه
۱
ارائه تقاضای اصلاح پایانکار
واحد ساختمانی
۲
اخذ پرونده
بایگانی
۳
درج خلاصه پرونده در فرم بازدید فنی
کارشناس مربوطه
۴
انجام عملیات کارشناسی از محل وثبت بررسی ها در فرم بازدید فنی ( بررسی مساحت ،حدود اربعه، عرض کوچه ،پیشروی ساختمانهای مجاور،ترسیم کروکی،وضعیت فعلی ملک ،معابر)
کارشناس ساختمانی
۵
اظهار نظر کارشناس
واحد ساختمانی
۶
بررسی مدارک و صدور مفاصا حساب
واحد ساختمانی
۷
محاسبه وثبت عوارض ساختمانی و نوسازی
واحددرآمد و نوسازی
۸
پرداخت عوارض متعلقه
بانک
۹
تنظیم فرم پیش نویس پایانکارو تایید آن
واحد ساختمانی
۱۰
درج پیش نویس پایانکار تاییدشده در شناسنامه ساختمانی و تایید آن
واحد ساختمانی
۱۱
انجام عملیات ثبت و شماره گذاری در دبیرخانه و تحویل مجوز به متقاضی
واحددبیرخانه