ادارات ، نهادها و سازمان های دولتی

ردیفنام اداره / ارگانتلفن مستقیمپیش شماره
۱ دانشگاه پیام نور کمیجان۳۵۴۵۳۲۲۴۰۸۶
۲ دانشگاه آزاد اسلامی کمیجان۳۵۴۵۴۰۴۲۰۸۶
۳ بهزیستی۳۵۴۵۴۱۰۵۰۸۶
۴ کمیته امداد امام خمینی (ره)۳۵۴۵۲۶۱۵۰۸۶
۵راهداری و حمل و نقل جاده ای۳۵۴۵۳۸۸۸۰۸۶
۶ مخابرات کمیجان۳۵۴۵۲۲۰۲۰۸۶
۷ بنیاد مسکن کمیجان۳۵۴۵۴۶۴۷۰۸۶
۸ اداره برق۳۵۴۵۲۳۴۴۰۸۶
۹ منابع آب کمیجان۳۵۴۵۲۶۱۴۰۸۶
۱۰ ناحیه گاز کمیجان۳۵۴۵۴۶۸۱۰۸۶
۱۱ اتاق اصناف کمیجان۳۵۴۵۲۲۴۴۰۸۶
۱۲ دامپزشکی کمیجان۳۵۴۵۲۴۰۱۰۸۶
۱۳ میراث فرهنگی کمیجان۳۵۴۵۴۹۳۳۰۸۶
۱۴ جهاد کشاورزی کمیجان۳۵۴۵۵۰۹۵۰۸۶
۱۵ محیط زیست کمیجان۳۵۴۵۵۶۶۰۰۸۶
۱۶ کتابخانه عمومی کمیجان۳۵۴۵۳۱۴۳۰۸۶
۱۷ بنیاد شهید کمیجان۳۵۴۵۵۳۱۵۰۸۶
۱۸ ثبت احوال کمیجان۳۵۴۵۴۰۳۹۰۸۶
۱۹ ثبت اسناد و املاک کمیجان۳۵۴۵۳۷۸۲۰۸۶
۲۰ آموزش و پرورش کمیجان۳۵۴۵۲۳۰۴۰۸۶
۲۱ تامین اجتماعی کمیجان۳۵۴۵۲۱۷۷۰۸۶
۲۲ آبفا روستایی کمیجان۳۵۴۵۳۵۹۵۰۸۶
۲۳ منابع طبیعی کمیجان۳۵۴۵۴۰۷۸۰۸۶
۲۴اداره ورزش و جوانان کمیجان۳۵۴۵۴۴۹۰۰۸۶
۲۵ آبفا شهری کمیجان۳۵۴۵۳۵۰۰۰۸۶
۲۶ پست کمیجان۳۵۴۵۲۳۰۰۰۸۶
۲۷ صنعت و معدن و تجارت کمیجان۳۵۴۵۵۴۰۰۰۸۶
۲۸ دادگستری۳۵۴۵۵۵۰۵۰۸۶
۲۹ فرهنگ و ارشاد اسلامی کمیجان۳۵۴۵۵۳۲۰۰۸۶
۳۰ اداره تعاون وکار و رفاه اجتماعی کمیجان۳۵۴۵۴۹۴۸۰۸۶
۳۱ اوقاف شهرستان کمیجان۰۸۶
۳۲ سهام عدالت شهرستان کمیجان۳۵۴۵۲۱۶۹۰۸۶
۳۳امور مالیاتی شهرستان کمیجان۳۵۴۵۵۳۱۱۰۸۶
۳۴ شبکه بهداشت و درمان شهرستان کمیجان۳۵۴۵۲۰۸۲-۲۰۸۵۰۸۶
۳۵مرکز فنی و حرفه ای ۳۵۴۵۴۴۰۰۰۸۶
۳۶اداره هواشناسی۳۵۴۵۳۶۶۳۰۸۶
۳۷تعاون روستایی۳۵۴۵۳۲۵۰۰۸۶
۳۸دفتر امام جمعه ۳۵۴۵۳۶۳۹۰۸۶
۳۹بخشداری مرکزی۳۵۴۵۳۱۳۷۰۸۶
۴۰فرماندهی انتظامی ***۰۸۶
۴۱فرماندهی سپاه ***۰۸۶
۴۲ تبلیغات اسلامی کمیجان۳۵۴۵۴۹۸۹۰۸۶