پارکها و بوستان ها

عنوان آدرس
پارک شهر بلوار فخرالدین عراقی - نرسیده به میدان امام علی (ع)
پارک نشاط و سلامت بلوار شیخ عبدالنبی وفسی با فاصله ۵ کیلومتر
پارک شهرداری بلوار مصطفی خمینی - جنب اداره برق
پارک محله ای عیسی آبادمحله عیسی آباد
پارک محله ای علی قلی بگ خیابان ۱۹ بهمن -محله علی قلی بگ
پارک سنگی میدان شهرداری