صدور مجوز تغییر کاربری

«صدور مجوز تغییر کاربری«
تعریف فرآیند
عملیات کارشناسی که منجر به تغییر وضعیت یک بلوک از لحاظ نوع کاربری(با در نظر داشتن طرح تفضیلی )پس از تایید کمیسیون ماده ۵ می گردد .
***روند تغییر کاربری از طریق کمیسیون ماده ۵ پس از تشکیل پرونده در واحد ساختمانی و ارسال به سازمان مسکن و شهرسازی استان فارس طبق فرم پیوست صورت میگیرد.
مدارک مورد نیاز جهت انجام فرآیند
۱-   اسناد مالکیت یا قولنامه تایید شده زمین
۲- قبض پرداخت هزینه کارشناسی
۳-اصل  و فتوکپی شناسنامه مالک، مالکین یا وکیل قانونی وی
۴-تقاضانامه
مراحل انجام فرآیند « صدور مجوز تغییر کاربری »
ردیف
شرح فعالیت 
محل مراجعه
۱
ارائه تقاضای صدور مجوز تغییر کاربری به همراه ارائه سند مالکیت
واحد فنی
۲
دریافت  پرونده
بایگانی
۳
درج خلاصه پرونده در فرم بازدید فنی
کارشناس نوسازی
۴
انجام عملیات کارشناسی از محل ( بررسی مساحت ملک، حدود اربعه، وضعیت فعلی ملک ،نوع سند،عرض کوچه ،پیشروی ساختمانهای مجاور ،عرض کوچه،ترسیم کروکی و …)
کارشناس فنی
۵
انجام بررسی های توسعه و معابر (بررسی تعیین مسیرها،عرض گذر،ضابطه محل ،وضعیت مالکیت زمین و …)
کارشناس
توسعه معابر
۶
انجام عملیات نقشه برداری(در صورتیکه اضافه مساحت وجود داشته باشد)
کارشناس شهرسازی
 
استعلام از حقوقی و املاک(درصورت نیاز)
 
۷
بازدید شهردار یا معاون از محل(در صورت نیاز )
محاسب عوارض
۸
محاسبه و ثبت عوارض ساختمانی و نوسازی
 
۹
پرداخت عوارض متعلقه
بانک
۱۰
تنظیم وتایید پیش نویس مجوز  
دفتر فنی
۱۱
ثبت در شناسنامه ساختمانی و تایید آن  
دفترفنی/ رئیس
 فنی شهردار
۱۲
انجام عملیات ثبت و شماره گذاری در دبیرخانه و تحویل مجوز به متقاضی
دبیرخانه