رستوران ها

رستوران هاآدرسشماره تماسپیش شماره
پاسارگاد بلوار مصطفی خمینی ۳۵۴۵۲۹۳۰۰۸۶
سادات میدان شهرداری۳۵۴۵۵۳۰۱۰۸۶
ترنجمیدان فرمانداری۳۵۴۵۵۸۷۵۰۸۶
پویابلوار آیت اله شماعی۳۵۴۵۳۵۸۶۰۸۶
ناببلوار آیت اله شماعی۳۵۴۵۵۲۷۹۰۸۶
پردیسبلوار مطهری۳۵۴۵۳۹۵۱۰۸۶