۳۱مرداد ۱۴۰۰

با توجه به مصوبه شورای اسلامی شهرکمیجان ضمن تقدیر و تشکر از زحمات آقای مهندس کرباسی شهردار سابق و شورای اسلامی دوره پنجم شهر کمیجان آقای رضا کاظمی نژاد به عنوان سرپرست شهرداری معرفی گردید