صدور پایان کار و گواهی عدم خلاف

صدور مجوز عدم خلاف

« صدور پایانکار/گواهی عدم خلاف ساختمان های معمولی «
تعریف فرآیند
در صورتی که مالک اقدام به احداث زیربنای مورد تقاضا در پروانه نماید می تواند درخواست گواهی عدم خلاف یا پایانکارنماید.
مدارک مورد نیاز جهت انجام فرآیند
۱-   اسناد مالکیت
۲- تقاضانامه
۳-پروانه ساختمانی
۴-گزارش های مهندسین ناظر
توضیحات:
صدور پایانکار منوط به اتمام رساندن کار ساختمان می باشد و گواهی عدم خلاف منوط به اجرای اسکلت ساختمان می باشد.
مراحل انجام فرآیند« صدور پایانکار/گواهی عدم خلاف ساختمان های معمولی «
ردیف
شرح فعالیت 
محل مراجعه
۱
ارائه تقاضای صدور پایانکار /گواهی عدم خلاف
واحدساختمانی
۲
اخذ یا تشکیل پرونده
بایگانی
۳
درج خلاصه پرونده در فرم بازدید فنی
کارشناس مربوطه
۴
انجام عملیات کارشناسی از محل وثبت بررسی ها در فرم بازدید فنی ( بررسی مساحت ،حدود اربعه، عرض کوچه ،پیشروی ساختمانهای مجاور )
کارشناس ساختمانی
۵
انجام بررسی های شهرسازی از لحاظ رعایت مساحت طبق پروانه و کارشناس شهرسازی استعلام های مربوطه و در صورت لزوم ارجاع به کمیسیون ماده صد
کارشناس شهرسازی
۶
بررسی مدارک و صدور مفاصا حساب
واحد ساختمانی
۷
محاسبه وثبت عوارض ساختمانی و نوسازی
واحد درآمد
۸
پرداخت عوارض متعلقه
بانک
۹
تنظیم فرم پیش نویس پایانکارو تایید آن
واحد ساختمانی
۱۰
درج پیش نویس پایانکار تاییدشده در شناسنامه ساختمانی و تایید آن
واحد ساختمانی
۱۱
انجام عملیات ثبت و شماره گذاری در دبیرخانه و تحویل مجوز به متقاضی
واحددبیرخانه